Je bent hier: Home Informatie

Red Giants

Advertentie

Informatie

Aangepaste statuten 2017

E-mail Afdrukken

                                               S T A T U T E N

 

NAAM, ZETEL EN VERENIGINGSJAAR

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam:

Basketballvereniging Red Giants

bij verkorting ook te noemen:

Red Giants

De vereniging is opgericht te Meppel

Op 17 december 1970 onder de naam “Alcides Basketball” en op 30 juni 1974 werd de naam gewijzigd in “Red Giants”  en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Meppel, maar kan elders haar kantoor hebben.

3. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één 1 juli tot en met 30 juni

DOEL

Artikel 2. 5

1. De vereniging stelt zich ten doel:

het doen beoefenen en het bevorderen van de basketballsport, in al haar verschijnings-vormen.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- deel te nemen aan de door of namens de Nederlandse Basketball Bond -hierna te noemen NBB - georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden met dien verstande dat er op zondagen geen wedstrijden worden gespeeld

- wedstrijden te organiseren;

- evenementen te organiseren op het gebied van de basketballsport.

3. De vereniging is een erkende club in de zin van de statuten en reglementen van de NBB.

 

LIDMAATSCHAP/LEDEN

Artikel 3. 6

1. De vereniging kent gewone leden, leden van verdienste en ereleden, waarbij de eerste    categorie tevens in die hoedanigheid lid is van de NBB.

2. De bepalingen in artikel 5. van de statuten van de NBB zijn van overeenkomstige toepassing.

3. Ten aanzien van het verkrijgen en het beëindigen van het lidmaatschap, alsmede de aan het lidmaatschap verbonden rechten en verplichtingen, zijn de statuten en reglementen van de NBB van toepassing.

Deze worden voor wat deze onderwerpen betreft, geacht deel uit te maken van deze statuten.

4. Door toetreding machtigt het lid het bestuur onherroepelijk om hem op te geven als lid van de NBB.

5. Aan leden van verdienste en ereleden kunnen door het bestuur bepaalde voorrechten worden toegekend.

6. Alle leden zijn gehouden, de statuten, reglementen en besluiten van de NBB en die van de vereniging na te leven.

De overige verplichtingen van de leden worden verder bij reglement of besluit geregeld. 4

DONATEURS

Artikel 4.

1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.

2. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks minimaal een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen, dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd.

4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien verstande, dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

HET BESTUUR

Artikel 5.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Tenminste drie leden van het totaal aantal bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. Bestuursleden dienen lid van de NBB te zijn.7 De algemene vergadering bepaalt het aantal leden. Indien het aantal bestuursleden be-neden de drie daalt, blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd, maar is gehouden, zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om in de open plaatsen tot het minimum aantal van drie bestuursleden te voorzien.

2. De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van drie jaar door de algemene vergadering en zijn aansluitend ten hoogste drie maal herkiesbaar. Ieder jaar treedt een aantal bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar, echter voor een maximale periode tot twaalf jaar. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het bestuur een plaatsvervanger aanwijzen tot de eerstvolgende algemene vergadering. Het tussentijds aangewezen of gekozen bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het bestuurslid in wiens plaats het is aangewezen of gekozen.

3. Een voorzitter wordt in functie gekozen.  De overige leden van het bestuur verdelen onderling de werkzaamheden en wijzen uit hun midden een secretaris en een penningmeester aan. Zij kunnen het dagelijks bestuur vormen. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en bovendien door minimaal twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

4. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies.

5. Het bestuur is, mits na goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het slui-ten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

6. Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van de statuten en reglementen van de NBB en van de statuten en reglementen van de vereniging, verplichtingen op te leggen aan de leden en in hun naam verplichtingen aan te gaan. 9

7. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit van ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

NEDERLANDSE BASKETBALL BOND

Artikel 6. 10

1. De leden van de vereniging zijn als gevolg van het bepaalde bij artikel 3.4. lid van de NBB en van hun vereniging.

2. De leden kunnen in de algemene vergadering van de NBB niet zelf hun stem uitbrengen. De voorzitter van de vereniging - bij zijn belet of ontstentenis zijn plaatsvervanger - wordt op grond van deze statuten onherroepelijk gemachtigd om namens de vereniging te stemmen.

FINANCIEN

Artikel 7.

A. Inkomsten:

1. De inkomsten van de vereniging bestaan onder meer uit:

a. de contributies, heffingen en afdrachten van de leden;

b. ontvangsten uit wedstrijden;

c. donaties;

d. andere inkomsten.

2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Het bestuur is bevoegd zonder specifieke toestemming van de algemene vergadering de contributies eenmaal per jaar te verhogen met een percentage dat maximaal gelijk is aan de procentuele stijging van de kosten van levensonderhoud in het laatste verenigingsjaar, blijkens het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerd consumentenprijsindexcijfer. Voor het vaststellen van de contributie kunnen leden daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. Het bestuur is bevoegd in bij-zondere gevallen aan gewone leden gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contri-butie voor het gehele jaar verschuldigd.

4. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

B. Begroting:

5. Het bestuur dient op een algemene vergadering, te houden uiterlijk één maand vóór de aanvang van het nieuwe boekjaar, een begroting in van de in dat komende jaar te ver-wachten inkomsten en uitgaven.

De op deze vergadering aanvaarde begroting is de richtlijn voor het financieel beleid.

C. Jaarverslag, rekening en verantwoording:

6. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aanteke-ning te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

7. Het bestuur brengt -behoudens verlenging door de algemene vergadering- binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de 6 balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door ieder bestuurslid; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen, melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

8. Goedkeuring door de vergadering van het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid en de penningmeester voor het gevoerde beheer voorzover die uit deze stukken met de toelichting blijken.

9. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De leden van deze commissie worden gekozen voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend twee maal herkiesbaar. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De leden van de kascommissie worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn slechts 1 maal herkiesbaar

10. Degenen, die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zich zonodig voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

11. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door verkiezing van een andere commissie.

12. Het bestuur is verplicht, de bescheiden als bedoeld in artikel 7.6, 7.7. en 7.8 zeven jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 8.

A. Algemeen:

1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.

2. De agenda van de in 7.7. bedoelde vergadering bevat onder meer:

a. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;

b. jaarverslag van de secretaris;

c. behandeling en vaststelling van het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting;

d. voorziening in vacatures;

e. voorstellen die zijn aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering.

3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden, zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Het bestuur is op schriftelijk gemotiveerd verzoek van ten minste een zodanig aantal le-den als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen ver-plicht tot het bijeenroepen en houden van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het hierna bepaalde.

5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

6. De bijeenroeping geschiedt in een verenigingsblad, via de website of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke (digitale) kennisgeving, met vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft, veelgelezen dagblad. Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.

7. Een algemene vergadering is openbaar, tenzij een besloten vergadering wordt gehouden, respectievelijk een gedeelte van de vergadering besloten wordt verklaard.

B. Samenstelling en werkwijze:

8. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt bepleiten. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de hierboven genoemde personen.

9. Ieder gewon lid brengt op de algemene vergadering één stem uit. Voor de gewone leden die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt, brengt diens wettelijk vertegenwoordiger op de vergadering de stem uit.

10. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat echter in totaal voor niet meer dan twee personen stemmen kan uitbrengen.

11. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuurs-leden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergade-ring daarin zelf.

12. Van het verhandelde in elke algemene vergadering wordt door een door de voorzitter hiertoe aangewezen persoon een verslag gemaakt. De inhoud van dit verslag wordt ter goedkeuring aan de volgende algemene vergadering aangeboden. Indien anderen dan het bestuur de vergadering hebben bijeengeroepen, kunnen zij een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van dit proces-verbaal wordt ter kennis van de algemene vergadering gebracht.

C. Besluitvorming

13. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerder-heid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan:

meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.

Als ongeldige stemmen worden aangemerkt:

uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter: - blanco zijn; - zijn ondertekend; - onleesbaar zijn; - een persoon niet duidelijk aanwijzen; - de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is; - voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; - meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

14. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzon-derlijk gestemd. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

15. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt tussenstemming plaats over de personen die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken, wie de kandidaat wordt voor de herstemming. Zowel bij de tussenstemming(en) als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan is de jongste van hen gekozen.

16. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, dan is het verworpen.

17. Het op de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de genomen besluiten, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

18. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerder-heid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet schriftelijk of hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stem-ming.

19. Zolang in een algemene vergadering alle leden en leden van het bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproep plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen, het houden van verga-deringen of een daarmede verband houdende activiteit niet in acht genomen.

REGLEMENTEN

Artikel 9.

Door de algemene vergadering wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld dat alle zaken regelt waarin de statuten niet voorzien, waarvan de regeling door deze statuten of de statuten en reglementen van de NBB wordt geëist of waarvan regeling door de algemene vergadering wenselijk wordt geacht.

De algemene vergadering kan andere reglementen vaststellen. De bepalingen van het huishoudelijk reglement en van andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten en reglementen van de NBB en met deze statuten. 9

STATUTENWIJZIGING

Artikel 10.

1. Behoudens in het geval, bedoeld in 8.19, kan in de statuten geen wijziging worden gebracht, dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste acht dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste acht dagen vóór de vergadering in het verenigingsblad (digitaal) gepubliceerd en/of op diens verzoek aan een lid (digitaal) toegestuurd.

3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering.

4. Wijzigingen in deze statuten behoeven, nadat het besluit tot wijziging is genomen, de goedkeuring van het bestuur van de NBB, of in beroep van de algemene vergadering van de NBB. 11

5. Een aldus goedgekeurde statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid be-voegd. 12

6. Indien de statuten van de NBB zijn gewijzigd, is de vereniging verplicht, binnen zes maanden nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, haar statuten in overeenstemming te brengen met de gewijzigde statuten van de NBB. 13

ONTBINDING

Artikel 11.

1. Behoudens het bepaalde bij de artikelen 19 en volgende van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in het geval, bedoeld in 8.19 wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is en waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. Het bepaalde in 10.2 is van overeenkomstige toepassing.

2. Indien op de vergadering niet het in 11.1 vereiste aantal leden aanwezig is, wordt binnen drie weken daarna een nieuwe algemene vergadering uitgeschreven, die rechts-geldig is, ongeacht het aantal afgevaardigden, dat alsdan aanwezig is, en waarin tot ontbinding kan worden besloten, mits met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

3. De algemene vergadering die rechtsgeldig tot ontbinding der vereniging besluit, be-noemt meerdere vereffenaars die slechts gezamenlijk bevoegd zijn. Tevens beslist deze vergadering over de bestemming van het saldo van vereffening van het vermogen van de vereniging. Deze bestemming mag geen ander doel hebben dan bevordering van een algemeen sportbelang of een liefdadig doel. 14

4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen zoveel als mogelijk van kracht. 10

1. Indien de vereniging al als vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid bestaat (niet koninklijk goedgekeurd of een notariële vereniging) dan dient de tekst van de aanhef van de akte te worden aangepast. Hetzelfde geldt natuurlijk indien er sprake is van een statutenwijziging.

2. De naam van de vereniging voluit. Indien gewenst kan men ook een verkorting nemen. Bijvoorbeeld: "B.V. Bunnik" in de plaats van "Basketbalvereniging Bunnik en Omstreken."

3. Indien de vereniging al veel langer bestaat en er is sprake van een statutenwijziging, dan dient de tekst te worden aangepast. Tekstvoorstel: De vereniging is opgericht te ... op .... en duurt thans voor onbepaalde tijd voort.

4. Het advies is om het verenigingsjaar/ boekjaar gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Alternatief is om het gelijk te laten lopen met het seizoen (1 juli – 30 juni).

5. Deze doelstelling geheel overnemen. Uitbreiding is mogelijk, maar beperking niet. Het betreft hier een verplicht artikel.

6. Dit gehele artikel is een verplicht artikel, zodat slechts eventuele uitbreidingen zijn toegestaan bijv. met donateurs, buitengewone leden).

7. De eis van drie meerderjarige bestuursleden is een verplichte bepaling. De NBB neemt overigens aan dat waarschijnlijk elke vereniging wel zo verstandig is om voor alle bestuursleden de meerderjarigheid te eisen.

8. In de statuten kan worden opgenomen dat de voorzitter, eventueel de secretaris en eventueel de penningmeester in functie worden gekozen.

9. Dit is een verplicht lid.

10. Dit is een verplicht artikel.

11. Het betreft hier een verplichte bepaling.

12. Het betreft hier een verplichte bepaling.

13. Het betreft hier een verplichte bepaling.

14. Het betreft hier een verplichte bepaling.

15. Het betreft hier een verplichte bepaling.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam:

"in liquidatie" worden toegevoegd. 15

VERENIGINGENREGISTER

Artikel 12.

In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel in het gebied waar de vereniging haar statutaire zetel heeft, moeten door een bestuurder van de vereniging zijn ingeschreven:

a. deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, houdende de statuten;

b. elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, bevattende de statutenwijziging;

c. de ontbinding van de vereniging;

d. de naam, voornamen, woonplaats en functie binnen de vereniging van alle

bestuursleden, aan wie door de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, alsmede de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging gezamenlijk of tezamen met één of meer anderen te vertegenwoordigen.

SLOTBEPALING

Artikel 13.

In alle gevallen waarin deze statuten, de wet of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Aanpassing Statuten Red Giants

E-mail Afdrukken

Beste Leden,

Als nieuw bestuur van Red Giants zijn wij op allerlei vlakken bezig om een stevig fundament voor de toekomst van Red Giants neer te zetten.  Onderdeel daarvan is ook een aanpassing van de statuten waarvan de huidige momenteel  sterk verouderd zijn.

Statuten zijn er niet alleen voor een bestuur maar voor alle leden.  Daarom willen wij deze graag tijdens de eerstvolgende ALV in juni (exacte datum wordt nog gecorrespondeerd) bekrachtigen.  De ALV willen wij niet gebruiken om uitgebreid over de statuten te gaan discussiëren, maar de mening van onze leden hierover vinden wij belangrijk.  Daarom zal er op 1 en 22 mei van 19.30 t/m 21.00 uur een inloopavond zijn in de kantine van Sporthal Ezinge  waarin de leden de mogelijkheid hebben om hun mening over deze gewijzigde statuten aan te geven en te bespreken met elkaar. Hierbij zal een afgevaardigde van het bestuur aanwezig zijn en Edward de Vries die samen met Gerhard Damhuis en Stanley ter Wal ons geholpen heeft deze nieuwe statuten op te stellen.

Dus mochten er vragen of opmerkingen over de aanpassing van de statuten zijn, schroom dan niet om naar 1 van deze inloopavonden te komen en dit met ons te bespreken. Indien u, uw vraag/vragen via de mail wenst te stellen, kan dit aan Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken .

Met vriendelijke groet,

Edwin Luyckx

Namens bestuur Red Giants

De aangepaste statuten kunt u op deze site vinden onder; Informatie/ Informatie voor leden / Aangepaste statuten 2017

Laatste aanpassing ( zondag 23 april 2017 18:28 )
 

Rooster van aftreden

E-mail Afdrukken
  Even Jaren Oneven Jaren
Voorjaar Najaar Voorjaar Najaar
Voorzitter X      
Secretariaat     X  
Penningmeester       X
Lid Wedstrijdzaken   X    
Lid Technische zaken     X  
Lid Scheidsrechterszaken   X    
Lid Opleidingen        X
Lid Public Relations        X
Lid Sponsorcommissie       X
Lid Lief & Leed  X      
Lid Coordinator Heren-1 crew         
Lid Algemene zaken        X

 

Laatste aanpassing ( donderdag 24 maart 2016 19:52 )
 

Sportkansen voor kansarme kinderen

E-mail Afdrukken
Ook Red Giants vind dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Daarom verwijzen wij graag naar het Jeugd Sport Fonds voor diegenen voor wie de contributie en aanschaf van materiaal een drempel is om te sporten.

Kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben, kunnen via hun contactpersoon bij de gemeente bij het JeugdSportFonds een aanvraag doen voor een financiële bijdage. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten, een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het laatste kan per gemeente verschillen. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.

Ga naar deze link: JeugdSporfonds.nl voor meer informatie, of vraag de penningmeester ernaar.

Voor verdere contactadressen van het JeugdSportfonds, kiest u boven in de getoonde pagina (waar landelijk staat) de locatie die het beste bij uw woonplaats past, bijvoorbeeld Drenthe als u in de provincie Drenthe woont).   

 

Laatste aanpassing ( zaterdag 27 augustus 2016 19:45 )
 

Casusboek Basketball

E-mail Afdrukken

Bekijk hier het casusboek basketball 2012:

casusboek

Laatste aanpassing ( zondag 15 september 2013 07:24 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL